Agricultural Economics and Rural Development Journal, in baza de date internationala RePEc

Rezumate, in engleza

2010, 2

2010, 1

2009, 2

2009, 1

2008, 3-4

2008, 1-2

2007, 3-4

2007, 1-2

Rezumate, in romana / engleza

2010, 2

2010, 1

2009, 2

2009, 1

2008, 4

2008, 3

2008, 2

2008, 1

Procesul de recenzare

Procesul de recenzare acţionează ca un filtru pentru asigurarea promovării studiilor academice realizate de specialişti recunoscuţi, atât din ţară, cât şi din străinătate.

O a doua funcţie importantă a procesului de recenzare constă în îmbunătăţirea calităţii studiilor, cercetărilor trimise spre publicare.

Procesul de recenzare, în cazul revistei noastre are două dimensiuni fundamentale:

 1. Condiţiile specifice:
 2. confidenţialitatea – recenzarea se realizează confidenţial, articolul nu este prezentat unei a treia părţi;
  alocarea timpului necesar realizării unei recenzări corecte;
  originalitatea articolului recenzat din punct de vedere al interesului ştiinţific, al importanţei problemei studiate şi al respectării standardelor revistei.
 3. Structura:
  1. Titlul – surprinderea problemelor esenţiale prezentate în articol.
  2. Rezumat – reflectarea integrală a dimensiunilor conţinutului articolului.
  3. Introducere – descrierea cu acurateţe a problemelor cercetate, explicarea corectă a rezultatelor obţinute şi prezentarea ipotezelor, a proiectelor experimentale, a metodei.
  4. Metodologia – gradul de adaptare a metodologiei la problematica investigată, prezentarea logică a informaţiilor prelucrate conform metodologiei, precizarea gradului de noutate a metodologiei, precizia cuantificărilor realizate de autor.
  5. Rezultatele – prezentarea clară a descoperirilor într-o succesiune legică prin respectarea criteriilor deontologice.
  6. Concluzii – stabilirea modului în care rezultatele obţinute se află în relaţie cu cercetările anterioare şi cu aşteptările reale ale comunităţii ştiinţifice; modalitatea în care studiul/cercetarea aduce o contribuţie reală la cunoaşterea ştiinţifică a problematicii investigate .
  7. Figuri şi tabele aprecierea acestora în funcţie de suportul pe care îl creează în scopul comunicării adecvate a rezultatelor studiului; aprecierea modalităţii în care prezentarea lor se înscrie într-un demers logic al ilustrării fenomenelor, proceselor, problemelor specifice articolului respectiv.
  prezenţa următoarelor elemente: rezumat, cuvinte-cheie, clasificare JEL, introducere, metodologie, rezultate, concluzii şi bibliografie;
  prezenţa următoarei configuraţii:

După evaluarea articolului se face o recomandare finală referitoare la:

 1. respingerea din cauza, fie a calităţii sale ştiinţifice, fie din cauza plasării lui în afara scopului pe care el şi l-a propus;
 2. acceptare, dar cu revizuire – sunt specificate deficienţele ştiinţifice sau de alt ordin care trebuiesc remediate;
 3. acceptare, fără revizuire.

 

În cadrul procesului de recenzare s-a folosit o fişă operaţională pentru a se uşura evaluarea/aprecierea articolului.

 

Fişă operaţională pentru evaluare recenziei.

TITLU

Amplasarea studiului în universul cunoaşterii anterioare. În cadrul procesului de recenzie articolul este apreciat în funcţie de rezolvarea problematicii ştiinţifice, în funcţie de corectitudinea referinţelor bibliografice.
Aspecte etice. În cadrul procesului de recenzare se acordă atenţie, în egală măsură, atât eliminării plagiatului şi fraudei, cât şi aspectelor generate de confidenţialitate.
trebuie să exprime cu claritate conţinutul articolului
trebuie să fie formulat într-o manieră sugestivă temei propusă de revistă

REZUMAT

să fie în suficientă măsură informativ
să fie descrise cercetările şi rezultatele
să ofere o perspectivă clară asupra mesajului final al articolului

INTRODUCERE

să fie evidenţiată relaţia cu preocupările curente în domeniu
să fie precizate obiectivele cercetării
să argumenteze contribuţia cercetării la dezvoltarea teoriei şi/sau perfecţionarea practicii economice, socio-economice

MATERIALE ŞI METODE

declararea, fără echivoc a surselor şi a paternităţii metodelor de cercetare utilizate
statutul metodelor utilizate – dacă au fost validate sau au fost recunoscute
gradul de credibilitate al datelor şi statisticilor utilizate

CERCETARE/INVESTIGAŢIE ŞI REZULTATE

gradul de valabilitate şi de corectitudine al rezultatelor cercetării prezentate
existenţa conexiunilor relevante cu lucrările şi cercetările similare
gradul de actualitate al literaturii de specialitate evocate
evitarea în suficientă măsură a erorilor de interpretare
evitarea în suficientă măsură a presupunerilor şi speculaţiilor

CONCLUZII

gradul de explicitate al concluziilor
evitarea în formularea concluziilor a interpretărilor lipsite de justificare/eronate
evitarea concluziilor generale sau părtinitoare

REFERINŢE

gradul de actualizare al referinţelor
corectitudinea indicării referinţelor în textul articolului
corectitudinea referinţelor indexate şi înregistrate la bibliografie

TABELE

gradul de exhaustivitate al tabelelor în ceea ce priveşte indicarea unităţilor de măsură, precizarea sursei, precizarea şi explicarea eventualelor diferenţe
gradul de corectitudine în intitularea şi numerotarea tabelelor
evaluarea modalităţii în care datele cuprinse în tabele sunt corect valorificate şi interpretate în textul lucrării
evaluarea modalităţii în care tabelele sunt proporţionate şi estetic plasate în textul lucrării

GRAFICE ŞI FIGURI

evaluarea graficelor şi figurilor în funcţie de modul în care ilustrează fenomenele sau procesele evocate
existenţa sursei pentru fiecare grafic sau figură
gradul de corectitudine a graficelor şi figurilor în funcţie de numerotarea şi titlurile pe care le au
gradul de valorificare corectă a graficelor şi figurilor
statutul pe care graficele şi figurile îl au în economia articolului – proporţionate şi estetic plasate

COMENTARII GENERALE

identificarea relaţiei între importanţa subiectului şi modul de tratare potrivit
gradul în care articolul este o idee nouă şi valoroasă în problematica ştiinţifică
gradul în care articolul reprezintă un domeniu de interes limitat
aprecierea consistenţei datelor – lipsite de credibilitate sau analizate eronat
gradul de apreciere a abordării ştiinţifice – dacă este abordare inadecvată sau incorectă, abordare părtinitoare şi neconvingătoare

RECOMANDĂRI